Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 37-

(1) 22/4/2017 tarihli ve 30046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 38-

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 39-

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


Murat Eliçalışkan © 2021