Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 22-

(1) Aşağıdaki yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.

b) 26/12/1995 tarihli ve 22505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Yarışmalar Yönetmeliği.

Yürürlük
MADDE 23-

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 24-

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


Murat Eliçalışkan © 2021