Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

ALTINCI KISIM

Yönetim, Yöneticiler, Diğer Personel ve Eğitim Ortamları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Personel
Diğer personel
MADDE 94-

(1) Okullarda;

 

a) Bakım, onarım ve uygulama sınıfları dâhil alanlarıyla ilgili hizmetleri yürütmek, eğitim ve öğretim etkinliklerinde öğretmenlere yardımcı olmak üzere teknisyen,

 

b) Kütüphaneyle ilgili işleri yürütmek üzere kütüphane memuru,

 

c) Aracı bulunan okullarda şoför,

 

ç) Temizlik hizmetlerini yürütmek üzere hizmetli,

 

d) Bahçeyle ilgili görevleri yürütmek üzere bahçıvan,

 

e) Okulun ısınma işlerini yürütmek üzere kaloriferci,

 

f) Bina ve tesisler ile araç ve gerecin güvenliğini sağlamak üzere gece bekçisi, koruma memuru veya güvenlik görevlisi,

 

g) Ambar ve depoyla ilgili görevleri yürütmek üzere ambar memuru,

 

ğ) Sağlık hizmetleri ve okul revirinin iş ve işlemlerini yürütmek üzere hemşire,

 

h) Yemekhanesi bulunan okullarda yemek çıkarılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek üzere aşçı,

 

ı) İhtiyaç duyulan diğer alanlarda personel

 

(2) Personelin görevleri, ilgili mevzuatı çerçevesinde okul müdürünce belirlenerek ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir.

 

(3) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Hizmet satın alma yoluyla çalıştırılacak personelin görevlerine ilişkin esas ve usuller sözleşmeyle belirlenir.


Murat Eliçalışkan © 2019