Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ KISIM

Belge, Defter, Çizelge ve Formlar
Diploma düzenlenmesi
MADDE 69-

(1) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara, e-Okul sistemindeki kayıtlar esas alınarak bitirdikleri okul türüne göre diploma verilir. Bütün derslerden başarılı olmasına rağmen (Değişik ibare:RG-13/9/2014-29118) stajını tamamlamayanlara diploma düzenlenmez. (Ek cümleler:RG-26/3/2017-30019) En az ortaöğretim kurumu mezunu olup aynı zamanda ustalık belgesi almaya hak kazananlara, istemeleri hâlinde, ilgili alan/dala ait mesleki ve teknik ortaöğretim diploması düzenlenir. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinden bir ortaöğretim kurumu diploması sahibi olmayanlar, diploma alabilmek için ustalık belgesini almaya hak kazanmış olmanın yanında Bakanlıkça belirlenecek fark derslerini açık ortaöğretim kurumları yoluyla başarmak zorundadır. Ustalık belgesine sahip olanların mesleki ve teknik ortaöğretim diploması Mesleki Açık Öğretim Lisesi tarafından düzenlenir.

 

(2) Diplomalara;

 

a) Ders kesiminde mezun olanlarla telafi programları sonunda mezun olanlar için derslerin sona erdiği tarih,

 

b) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Sorumluluk sınavlarına girenler için sınavların bitimini takip eden ilk iş günü,

 

c) (Değişik ibare:RG-13/9/2014-29118) stajını ders yılı bitiminden sonra tamamlayan öğrenciler için (Değişik ibare:RG-13/9/2014-29118) stajının sona erdiği tarih

 

ç) (Ek:RG-26/3/2017-30019) En az ortaöğretim kurumu mezunu olup daha sonra ustalık belgesi almaya hak kazananlar için ustalık sınavlarının sona erdiği tarih,

 

(3) Diplomaların düzenlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur.

 

a) (Değişik: RG 16/9/2017-30182) Daha önce bitirdiği ortaokul/imam hatip ortaokulu veya ortaöğretim kurumunun adı, mezuniyet puanı ve varsa mezuniyet alanı/dalı belirtilir.

 

b) Mezuniyet puanı ve varsa mezuniyet alanı/dalı belirtilir.

 

c) Bilgiler kısaltılmadan yazılır.

 

ç) Diploma numaraları, okulun açılış tarihinden başlanarak sırayla verilir.

 

d) Diplomalar, müdür ve ilgili müdür yardımcısı, müdür yardımcısının bulunmadığı durumlarda ise millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen öğretmen tarafından imzalanır.

 

e) Diplomalar, mezuniyet tarihini izleyen 20 gün içinde düzenlenerek soğuk damga için millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.

 

f) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Mesleki ve teknik Anadolu lisesi sağlık alanı mezunlarının diplomaları, millî eğitim müdürlüğünce soğuk damga işlemleri tamamlandıktan sonra, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun hükümlerine göre tescil ettirilmek üzere il sağlık müdürlüğüne gönderilir.

 

g) Diplomalar harca tabi değildir.

 

ğ) Diploma, öğrenciye, velisine ya da vekâlet verilen kişiye imza karşılığında verilir.

 

h) Diplomanın kullanılamayacak derecede yıpranması veya kaybolması durumunda yenisi düzenlenmez. Bu durumda öğrenim durum belgesi düzenlenir.

 

(4) (Ek:RG-28/10/2016-29871) Yeterlilik sınavına girerek başarılı olan ve hazırlık sınıfını okumadan öğrenimlerini tamamlayanların diplomalarındaki “öğrenim süresi” bölümü dört yıl olarak doldurulur.

 

(5) (Değişik: RG 16/9/2017-30182) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarına “Bu diploma sahibi 3795 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre eğitimini aldığı alan/dalda ‘Teknisyen’ unvanını kazanmıştır.” ifadesi yazılır. Daha önceki mezunlara da talep etmeleri hâlinde diploma veya belgenin arkasına aynı ifade yazılır. Telafi eğitimi veya tamamlayıcı eğitim sonrası diploma düzenlenmesi MADDE 70 – (Başlığı ile birlikte değişik: RG-26/3/2017-30019)

 

(1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında tamamlayıcı eğitimi, telafi eğitimini ve stajını başarıyla tamamlayan ortaöğretim kurumu mezunlarına, ilgili alana dala ait mesleki ve teknik ortaöğretim diploması, ortaöğrenimini tamamlayamayan kalfa ve ustalara ise mesleki eğitimi tamamlama belgesi düzenlenir. İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerle kalfa ve ustalar, stajını tamamlamış sayılır. Mesleki eğitimi tamamlama belgesi verilen kalfa ve ustalar, Mesleki Açık Öğretim Lisesi yoluyla ortak dersleri tamamladıkları takdirde, alanlarında diploma almaya hak kazanırlar. (Değişik: RG 16/9/2017-30182) Kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi düzenlenmesi MADDE 70/A – (Ek:RG-26/3/2017-30019)

 

(1) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinden 11 inci sınıfın sonunda yapılan kalfalık sınavlarında başarılı olan ve başarısız dersi bulunmayanlara Kalfalık Belgesi, kalfalardan programlarında öngörülen teorik ve pratik eğitim süresi sonunda yapılan ustalık sınavlarında başarılı olanlara Ustalık Belgesi düzenlenir.

 

(2) (Değişik: RG 16/9/2017-30182) Ustalık veya işyeri açma belgesine sahip olanlar ile en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim almış olanlar, okul ve kurumlarca açılan iş pedagojisi kursuna katılabilirler. Kursu başarı ile tamamlayanlara usta öğreticilik belgesi verilir. Usta öğreticilik belgesi; ustalık belgesi, işyeri açma belgesi veya en az ön lisans diploması ile birlikte kullanılır.

 

(3) (Değişik: RG 16/9/2017-30182) Kalfalık ve ustalık belgelerinde okul/kurum müdür yardımcısı, okul/kurum müdürü ve ilgili oda/birlik başkanının, usta öğreticilik belgesinde ise okul/kurum müdür yardımcısı ve okul/kurum müdürünün imzası bulunur.


Murat Eliçalışkan © 2019