Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ KISIM

Belge, Defter, Çizelge ve Formlar
Belge, defter, çizelge ve formlar
MADDE 67-

(1) Ortaöğretim kurumlarında standartları Bakanlıkça belirlenen defter, çizelge, sözleşme, form ve benzeri belgeler kullanılır ve örnekleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihini müteakip (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) e-Okul/e-Mesem sistemi üzerinde veya Tebliğler Dergisi’nde yayımlanır.


Murat Eliçalışkan © 2021