Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Dayanak
MADDE 3-

(1) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

(1) İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir.
 

(1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce merkezi yerleştirmede kullanılan puana göre yerleşen öğrencilerin nakillerinde yerleştirilmelerinde kullanılan puan ve yılı esas alınır. GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-21/6/2014-29037)

 

(1) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Anadolu liselerinde, Anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde öğrenci sayısının fazla, derslik sayısının yetersiz olduğu durumlarda, öğrenci kontenjanı veya bir şubedeki öğrenci sayısı en fazla 4 yıl için Bakanlıkça artırılabilir. Sınıf tekrarına kalan öğrenciler bu sayıya dâhil edilmez. Nakil ve geçişler ile diğer uygulamalar GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek:RG-13/9/2014-29118)

 

(1) 2013-2014 öğretim yılı itibariyle Anadolu öğretmen liseleri, meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri, Anadolu sağlık meslek liseleri, Anadolu teknik liseleri, çok programlı liseler, mesleki ve teknik eğitim merkezleri, genel liseler ile imam hatip liselerinde öğrenim gören ve öğrenim hakkı bulunan öğrencilerin hakları mezun oluncaya kadar korunur. Bu durumdaki öğrencilerden bir okulda aynı sınıf seviyesindeki öğrenci sayısının 10 öğrenciden az olması halinde farklı okullardaki öğrenciler millî eğitim müdürlüklerince bir okulda birleştirilir. Birleştirmenin yapılamaması durumunda bu öğrencilerin nakil ve geçişleri, şartlarını taşıdıkları diğer okullara yapılabilir. (Ek cümle:RG-1/7/2015-29403) Ancak, Anadolu sağlık meslek liselerinde bir şubedeki öğrenci sayısı 30’u geçemez. Bu okullar arasındaki nakiller ise yerleştirme sonucu oluşan puan dikkate alınarak sınıf düzeyinde niteliği düşürmeyecek şekilde başvuranlar arasından puan üstünlüğüne göre yapılır.

 

(2) Herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki okullara nakil ve geçişler;

 

a) Okulların kendi türleri arasında her sınıf seviyesinde,

 

b) Okulların kendi türleri dışındaki diğer okullardan bu okullara 10 uncu sınıfın sonuna kadar

 

(3) Herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulayan okullara nakil ve geçişler;

 

a) Okulların her birinin kendi arasında veya okullar arasında alan/dal bulunmak kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli, alan/dal bulunmaması hâlinde 10 uncu sınıfta alan, 11 inci sınıfta aynı alanda dal değiştirerek, birinci dönem sonuna kadar,

 

b) Bu okulların dışındaki diğer okullardan bu okullara; 9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu sınıfta birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf sonunda ise uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak

 

(4) Düzenlenen telafi eğitimi sonunda öğrencilerin, geçer puan alamadıkları derslerden sorumlu olarak 11 inci sınıfa geçişlerine ve dal seçmelerine imkân sağlanır. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının farklı alanlarında öğrenim gören öğrenciler de 10 uncu sınıf sonunda alanlarını değiştirmek istediklerinde aynı hükümler uygulanır. Telafi eğitiminin yapılabilmesi için en az 10 öğrencinin başvuruda bulunması gerekir.

 

(5) (Değişik cümle:RG-16/9/2017-30182) Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinden örgün ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarına nakil ve geçişler;

 

a) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde öğrenim görmekte iken, başarmış oldukları kredi itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler, (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde sınavsız öğrenci alan okulların ilgili sınıflarına nakil ve geçiş yapabilirler.

 

b) Nakil ve geçiş yapacak öğrencilerin durumları değerlendirilirken; açık öğretim liselerinde kredisini aldıkları dersler ile örgün ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgesinde yer alan dersleri sınıflar bazında karşılaştırılarak eşleştirilir, rehberlik ve puanla değerlendirilmeyen ders saatleri hariç tutularak toplam ders saati sayısı iki ile çarpılarak kredilendirilir. Toplam kredi itibariyle ilişkilendirildikleri sınıfa nakil ve geçişleri yapılır.

 

(6) (Mülga:RG-28/10/2016-29871)

 

(7) Anadolu sağlık meslek liseleri öğrencilerinin programları gereği yapmaları gereken yaz uygulamaları, programlarında belirtilen süreye ve staj esaslarına göre yürütülür.

 

(8) Özel ortaöğretim kurumlarından sınavsız öğrenci alan resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler, program uyumuna ve nakil şartlarına göre yapılır.

 

(9) Sınavsız öğrenci alan örgün ortaöğretim kurumlarına akşam lisesinden nakil ve geçiş yapılmaz. Staj çalışmaları GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek:RG-26/3/2017-30019)

 

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla:

 

a) Zorunlu stajını başarıyla tamamladığı okul müdürlüğünce kabul edilenler stajlarını tekrarlamazlar.

 

b) Okul ve işletmelerde staj çalışmasına devam etmekte olan öğrenciler staja başladıkları tarih itibarıyla yürürlükte olan hükümlere göre stajlarını tamamlar.

 

c) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine göre yaptıkları staj çalışması başarılı kabul edilmeyenler, bu Yönetmeliğin 133 üncü maddesi hükümlerine göre stajlarını tekrarlar.

 

ç) Stajının bir kısmını daha önce yapmış ancak eksik kalan süreyi tamamlamak üzere henüz staja başlamamış olanlar, eksik staj süresini bu Yönetmeliğin 133 üncü maddesi hükümlerine göre tamamlar. Hâlen çıraklık eğitimine devam edenler

 

(1) 3308 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesine göre 9/12/2016 tarihi itibarıyla mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı çırak ve kalfalar, eğitime başladıkları tarihte yürürlükte olan haftalık ders çizelgeleri, çerçeve öğretim programları ve mevzuata göre öğrenimlerini sürdürür. Mevcut şefler GEÇİCİ MADDE 8 – (Ek:RG-16/9/2017-30182)

 

(1) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilgili mevzuatına göre görevlendirilmiş olan şeflerin görevi, görevlendirme süresi sona erinceye kadar devam eder.

 

(2) Çocuk gelişimi ve eğitimi alanına ait uygulama sınıflarında görevli atölye şeflerinin görevleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sona erer.

 

(3) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Bu Yönetmeliğin 84 üncü maddesi kapsamında 1 Eylül 2018 tarihinden önce mesleki eğitim merkezlerinde görevlendirilen alan/bölüm şeflerinin görevi, dört yıllık görev süresini tamamladıkları tarihte sona erer. Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme, nakil ve geçişler GEÇİCİ MADDE 9 – (Ek:RG-14/2/2018-30332)

 

(1) Bu Yönetmelikte yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümler, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıfını tamamlayıp ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencileri kapsar.

 

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin nakil ve geçişleri; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. (Ek cümle:RG-1/9/2018-30522) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma kararı verilen, koruyucu aile yanına yerleştirilen, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305 inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilenlere birden fazla nakil işlemi mevcut öğrencileri de kapsar. Kapatılan veya iptal edilen atölye ve/veya laboratuvar şeflikleri GEÇİCİ MADDE 10 –(Ek:RG-1/9/2018-30522)

 

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut atölye ve/veya laboratuvar şeflikleri bu Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre kurulan komisyonca üç ay içerisinde aynı maddenin altıncı fıkrası kapsamında yeniden değerlendirilerek birleştirilmesine karar verilen şeflikler için mevcut şef görevlendirmesi iptal edilir ve Yönetmelik hükümlerine göre yeniden görevlendirme yapılır. Şeflik görevlendirmesine ihtiyaç olmadığı tespit edilen atölye ve laboratuvar şeflerinin görevlendirmeleri iptal edilir. Mevcut öğrencilerin sorumlu olarak sınıf geçme durumu GEÇİCİ MADDE 11 – (Ek:RG-2/9/2020-31232)

 

(1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişiklikler, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarında kayıtlı öğrencilerin nakil ve geçişleri ile diğer okullardan bu programlara nakil ve geçişler ve alana/dala yerleştirme ile ilgili iş ve işlemlerde uygulanmaz.


Murat Eliçalışkan © 2021