Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

ALTINCI KISIM

Yönetim, Yöneticiler, Diğer Personel ve Eğitim Ortamları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Ortamları
Hizmet odaları
MADDE 99-

(1) Okulda, müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları, öğretmen, rehberlik (Mülga ibare:RG-1/7/2015-29403) (…) servisi, memur ve diğer personel için uygun odalar ayrılır. Bu odalar, hizmetin gerektirdiği şekilde standardına uygun ve sade olarak düzenlenir.

 

(2) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Okulda, ibadet ihtiyacı için doğal aydınlatmalı uygun mekân ayrılır.


Murat Eliçalışkan © 2021