Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

DÖRDÜNCÜ KISIM

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

BEŞİNCİ BÖLÜM

Okul Birincilerinin Tespiti
Mezuniyet puanı
MADDE 65-

(1) Mezuniyet puanı; dokuz, on, on bir ve on ikinci sınıfların yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Mezuniyet puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) dört basamak yürütülür.

 

(2) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinden ustalık belgesi almaya hak kazananların ustalık başarı puanı, tüm sınıfların yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Bunlardan mesleki ve teknik ortaöğretim diploması almaya hak kazananların mezuniyet puanı;

 

a) Daha önce bir ortaöğretim programı diplomasına sahip olanlar için mezuniyet puanı,

 

b) Yeni diploma almaya hak kazananlar için ortaöğretim diploması almaya esas derslerin yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması, ile ustalık başarı puanı toplamının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.


Murat Eliçalışkan © 2021