Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

ÜÇÜNCÜ KISIM

Öğrenci İşleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Ortaöğretime Geçiş ve Kayıtlar, Alan/Dala Geçiş ve Görevlere İlişkin Hükümler
Ortaöğretime geçiş esasları
MADDE 20-

(1) (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) Ortaokulu, imam hatip ortaokulu veya bünyesinde özel ilköğretim programı uygulanan ARGEM’i bitiren öğrenciler bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda;

 

a) Merkezi sınav puanıyla,

 

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak,

 

c) Ortaöğretim kayıt alanı dışındaki pansiyonlu okullara tercihe bağlı olarak,

 

ç) Merkezi sınav ile birlikte yetenek sınavı puanıyla,

 

d) Yetenek sınav puanıyla,

 

(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yerleştirme ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz, (d) bendi ise genelge ile belirlenir.

 

a) , (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yerleştirme ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz, (d) bendi ise genelge ile belirlenir.

 

(3) Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan yerleştirme ve kayıt işlemleri;

 

a) Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre,

 

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okulların açık kontenjanlarına, tercihe bağlı olarak,

 

c) Pansiyonlu okullarda belirlenen pansiyon kontenjanı kadar (Mülga ibare:RG-1/9/2018-30522) (...) uzaktan yakına ilkesi gözetilerek tercihe göre,

 

ç) Merkezi sınav ile birlikte yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre,

 

d) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınav puanı ve OBP kullanılarak puan üstünlüğüne göre,

 

e) (Ek:RG-5/9/2019-30879) ARGEM’de özel ilköğretim programını tamamlayan öğrencilerin kayıtları doğrudan ARGEM’in özel ortaöğretim programına,

 

(4) Özel ortaöğretim okullarına geçişler, 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda yapılır.

 

(5) (Ek:RG-5/9/2019-30879) ARGEM’in özel ortaöğretim programına geçişler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılır. Proje okullarına ilişkin iş ve işlemler MADDE 20/A – (Ek:RG-2/9/2020-31232)

 

(1) Proje okulu belirleme komisyonu;

 

a) Proje okulu olarak belirlenecek eğitim kurumu ilgili genel müdürlükten sorumlu bakan yardımcısının başkanlığında ilgili birimin genel müdürü ve bir daire başkanı ile ihtiyaç duyulması halinde eğitim kurumunun bağlı olduğu il millî eğitim müdürü ve projenin niteliğine göre davet edilecek bir uzmandan oluşur.

 

b) Proje okulu yapılmak üzere il millî eğitim müdürlüklerinin ve/veya ilgili genel müdürlüğün tekliflerini inceler ve değerlendirir.

 

c) Sekretaryası ilgili genel müdürlükçe yürütülür.

 

(2) Eğitim kurumunun proje okulu olarak belirlenebilmesi için;

 

a) Uygulanacak projelerin niteliğine uygun, kendi türünde fizikî alt yapı, donanım, yeterli insan kaynağına sahip olması; akademik, mesleki ve sosyal faaliyetler bakımından bulunduğu yerleşim yerindeki diğer okullar arasında ön plana çıkması,

 

b) Dezavantajları veya başka bir nedenle beklenen gelişimi sergileyemeyen okullardan kapsamlı bir gelişim planı hayata geçirmede belirli bir başarı seviyesini elde etmiş olması,

 

c) Bakanlıkça ulusal veya uluslararası düzeyde yeni ya da farklı bir program veya proje uygulayan okul olması,

 

ç) Kamu ve özel kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgesi, serbest ticaret bölgesi, ilgili alanda büyük ölçekli işletme veya sivil toplum kuruluşları ile eğitim yapılan meslek alanlarına uygun kendine has uygulamalar ve kapsamlı çalışmalar içeren konularda protokol yapılmış olması ve bu protokol kapsamında çalışmaların yürütülüyor olması,

 

d) Tematik eğitim vermek üzere belirlenen ve tematik eğitim programını uygulamakta belirli bir başarıyı sağlamış olan eğitim kurumu olması,

 

e) Bakanlığın kabul ettiği uluslararası yetkili kurum ve kuruluşlarca akredite edilmiş olması,

 

(3) Proje okulu olmak için başvurular yarıyıl tatilinde yapılır ve başvuruların tamamlanmasını takip eden iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Ancak Bakanlık ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla imzalanan protokollerin kapsamına alınan eğitim kurumları başvuru sürecine tâbi olmaksızın ilgili genel müdürlüğün teklifi ve Bakanın onayı ile proje okulu olarak belirlenebilir.

 

(4) Gerekli görülmesi hâlinde bünyesinde ortaokul bulunan proje okullarının ortaokul kısmına öğrenci alımı, okul yönetimince yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre yapılabilir.

 

(5) Güvenlik tedbirleri uygulanan bölgelerden başka illerdeki proje okullarına puan üstünlüğüne göre her şubeye en fazla iki misafir öğrenci kabul edilebilir.

 

(6) Proje okulu kapsamından çıkarma;

 

a) Proje okullarının proje okulu olma niteliklerini taşıyıp taşımadıkları, proje okulu belirleme komisyonu tarafından her dört yılda bir değerlendirilir. Proje okulu olma nitelikleri ortadan kalkan eğitim kurumları ilgili genel müdürlüğün uygun görüşü ve Bakan onayı ile proje okulu kapsamından çıkarılır.

 

b) Proje okulu kapsamından çıkarılan okullarda bulunan yönetici ve öğretmenlerle ilgili iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

 

(7) Proje danışma kurulu;

 

a) Ulusal veya uluslararası proje yürüten, belirli eğitim reform ve programları uygulayan eğitim kurumlarında okul yönetimine rehberlik yapmak üzere proje danışma kurulu oluşturulur.

 

b) Okul müdürü başkanlığında, okul mezunları derneği/vakfı tarafından seçilen veya mezunlar arasından belirlenen iki üye, alanı itibarıyla yürütülen proje ve okulda verilen eğitimle ilişkili iki öğretim elemanı, varsa okula adını veren kişi ya da kuruluşların resmî temsilcisi, varsa protokol yapılan tarafın resmî temsilcisi, okul aile birliği başkanı, okul müdürü tarafından belirlenen bir müdür yardımcısı ile öğretmenler kurulu tarafından seçilen iki üyeden oluşur.

 

(8) Okul projelerinin belirlenmesi;

 

a) Proje okulu veya ilgili ilçe millî eğitim müdürlüğünce yürütülmesi planlanan okul projeleri her yıl eylül ayı içerisinde il millî eğitim müdürlüklerine teklif edilir. Teklifler il millî eğitim müdürlüklerince incelenir ve uygulanması uygun görülenler en geç ekim ayı sonuna kadar onaylanarak proje okuluna bildirilir. Aynı süre içerisinde Bakanlığa bilgi verilir.

 

b) Bakanlığın değerlendirmesine ve iznine ihtiyaç duyulan okul projeleri eylül ayı içerisinde Bakanlığa teklif edilir. Teklifler Bakanlıkça değerlendirilir ve sonucu ekim ayı sonuna kadar ilgili valiliğe bildirilir.

 

c) Mesleki ve teknik eğitimde sektörle yapılan işbirliği protokolleri kapsamında yürütülen; eğitim-öğretim ve yönetim alanında işbirliği çalışmaları, protokol yürütme kurulu çalışmaları, öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi çalışmaları, öğrencilere sağlanan eğitim ve burs destekleri, tasarım ve ürün geliştirme protokollerinde ve benzeri protokollerde yapılması öngörülen çalışmalar okul projesi kapsamında değerlendirilir. Bu çalışmalar için ayrıca Bakanlığın/il millî eğitim müdürlüğünün uygunluk onayı aranmaz.

 

(9) Eğitim kurumu müdürlüğü, okul projelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgileri toplar. Her ders yılı sonunda bu bilgiler ile eğitim ve öğretim hizmetlerine yönelik yıl boyunca yapılan faaliyetlerin, özgün uygulamaların, elde edilen kazanımların, yeni uygulamalara ait önerilerin yer aldığı bir raporu hazırlayarak bağlı bulunduğu genel müdürlüğe gönderir. Bu raporlar eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile proje yürütücüsü genel müdürlükçe değerlendirilir.


Murat Eliçalışkan © 2021