Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

İKİNCİ KISIM

Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı

İKİNCİ BÖLÜM

Örgün Eğitim
Yükseköğretim kurumları
MADDE 36-

(Değişik: 16/6/1983 - 2842/11 md.)

Yükseköğretim kurumları şunlardır:

1. Üniversiteler,
2. Fakülteler,
3. Enstitüler,
4. Yüksekokullar,
5. Konservatuvarlar,
6. Meslek yüksekokulları
7. Uygulama ve araştırma merkezleri,

Yükseköğretim kurumlarının amaçları, açılış, kuruluş ve işleyişleri ile öğretim elemanlarına ilişkin esaslar ve yükseköğretim kurumları ile ilgili diğer hususlar, özel kanunlarında belirlenir.


Murat Eliçalışkan © 2021