Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

İKİNCİ KISIM

Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı

İKİNCİ BÖLÜM

Örgün Eğitim
İlköğretimin amaç ve görevleri
MADDE 23-

İlköğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,

 

(1) Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek;

 

(2) Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.

 

(3) (Ek: 16/8/1997 - 4306/4 md.) İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır.


Murat Eliçalışkan © 2021